این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


ش

ش

 


 


Home > نقش مهندسی مواد در فناوری‌های چاپ سه‌بعدی فلزات
.: نقش مهندسی مواد در فناوری‌های چاپ سه‌بعدی فلزات

موضوع کارگاه:
نقش مهندسی مواد در فناوری‌های چاپ سه‌بعدی فلزات


محل:
هتل المپیک تهران

زمان:
6 آبان 1396

مدت دوره :
4 ساعت - ساعت 13 الی 17

سرفصل‌ها:
1. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎری و ﭘﯿﺶ روی آن
2. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی روشﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﻓﺰودنی
3. ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ روشﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی (از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﻪﺑﻌﺪی CAD، ﻻﯾﻪﻻﯾﻪ ﮐﺮدن و اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺎرامترﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺲ ﭘﺮدازش)
4.ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻓﻠﺰی
- ذوب ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر (SLM)
- ذوب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﻌﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ (EBM)
- ﻻﯾﻪ‌نشانی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﯿﺰر (DMD)
5.ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻃﺮاﺣﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻓﻠﺰی
6. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ذوب ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر
-  ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮآوری ﺑﺎ SLM
- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻮدر ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت
- ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﺘﺎﻟﻮرژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﻞ، ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺎزﻫﺎ و ﻏﯿﺮه 
- ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺶ داﻧﻪ و ﻣﺮزداﻧﻪ، ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ، ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻧﻬﺎﯾﯽ
7. فرصت‌ها و چالش‌ها
-  ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺒﮏﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزهﻫﺎي دارﺑﺴﺘﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ
- ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ذرات ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺴﯿﺪي، ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ
8. ﮐﺸﺶ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر
 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﺑﺎ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﺎﻻ (high entropy alloy)
 ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﺸﻪ اي ﺣﺠﯿﻢ (Bulk metallic glass) ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﮐﺸﺶ و ﻓﺸﺎر

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰي  واﻗﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﻓﻨﺎوري ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

هزینه شرکت در کارگاه:

شرکت کننده آزاد 250 هزار تومان
شرکت کننده دانشجو 150 هزار تومان

جهت ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید و پس از ثبت اطلاعات، از منوی خدمات کارگاه آموزشی را انتخاب نمایید

لینک ثبت نام


 
تهران- خیابان طالقانی-خیابان بهار شمالی-جنب اداره برق-شماره 174- طبقه سوم- جامعه ریخته گران ایران
021-88827202


 
تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد ، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، طبقه اول ، اتاق 125 ،  انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران


021-88351950