این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


ش

ش

 


 


Home > آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ در ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
.: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ در ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

موضوع کارگاه:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ در ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ


محل:
هتل المپیک تهران

زمان:
5 آبان 1396

مدت دوره :
5 ساعت - ساعت 13 الی 18

ﺷﺮح دوره و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ:

اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﻮی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎداب و ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺑﺎ آرزوﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎي ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ وارد ﺑﺎزارﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪك و آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ واژه‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎتی و اﺟﺮاﯾﯽ، در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی و ﺑﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻃﻮﻟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ در اﯾﻦ دوره ﻫﺪف ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﮐﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮد و ﺿﻤﻦ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر، ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.

ﺳﺮفصل‌ها:
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي و  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﮐﺪ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻗﺮارداد
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ واژه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻓﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ specification و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺸﺮده اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:ASTM,ASME,AWS,EN,ISO,DIN,API,NACE
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ 

هزینه شرکت در کارگاه:

شرکت کننده آزاد 250 هزار تومان
شرکت کننده دانشجو 150 هزار تومان

جهت ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید و پس از ثبت اطلاعات، از منوی خدمات کارگاه آموزشی را انتخاب نمایید

لینک ثبت نام


 
تهران- خیابان طالقانی-خیابان بهار شمالی-جنب اداره برق-شماره 174- طبقه سوم- جامعه ریخته گران ایران
021-88827202


 
تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد ، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، طبقه اول ، اتاق 125 ،  انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران


021-88351950